THE VITAMIN CURE FOR CHILDREN'S HEALTH PROBLEMS
in POLISHChoroby dzieci. Leczenie megadawkami witamin


Home Page
 


THE VITAMIN CURE FOR CHILDREN'S HEALTH PROBLEMS is now translated into Polish!Choroby dzieci. Leczenie megadawkami witamin. (ISBN: 978-83-61012-98-6)

Pomimo ogromnego postępu technologii medycznej, zdrowie i kondycja fizyczna młodego pokolenia są coraz gorsze, czego przejawem są m.in. epidemia otyłości, cukrzyca, astma, alergia, ADHD i wiele innych chorób. O tym, że lepiej zapobiegać niż leczyć, wiedzą wszyscy, ale niewielu wie jak to skutecznie robić. Książka Choroby dzieci. Leczenie megadawkami witamin, wprowadza czytelników w świat medycyny ortomolekularnej. Zachęca rodziców, by przejęli świadomą kontrolę nad własną rodziną i zaczęli na co dzień dbać o jej zdrowie. Nie można polegać w tym względzie tylko na lekarzach i firmach farmaceutycznych, aplikując najmłodszym kolejne, nieobojętne dla zdrowia leki. Jak pisze dr Andrew W. Saul – „swoje dzieci wychowałem do wieku dorosłego i ani razu nie dawałem im antybiotyków” Rodzice znajdą w tej książce odpowiedzi na wiele trapiących ich pytań: Jaka jest prawda o szczepionkach i antybiotykach? Jakie są sposoby ochrony dzieci przed toksycznym środowiskiem? Jaka jest najzdrowsza dieta dla dziecka? Jak wzmocnić układ odpornościowy najmłodszych, by nie chorowały? Co poradzić na najczęstsze problemy zdrowotne dzieci? Co możemy wyleczyć wysokimi dawkami witamin i w jakich porcjach je stosować? Dr Andrew W. Saul oraz dr Ralph K. Campbell udowadniają, że witamina C ma działanie antytoksyczne i przeciwwirusowe, znajdując zastosowanie w leczeniu zapalenia płuc, mononukleozy, stanów gorączkowych, zapalenia mózgu, polio i wielu innych chorób. Z kolei witamina D jest ważną substancją regulującą reakcje układu odpornościowego i może służyć do zwalczania grypy. Wysokie dawki witamin E i C zapobiegają atakom serca i udarom, a także zmniejszają ryzyko śmierci na skutek schorzeń sercowo-naczyniowych nawet o 50%. Autorzy powołują się na Linusa Paulinga, jednego z pionierów terapii witaminowej, który pisał: „ludzki umysł i ciało można całkowicie oczyścić z wszelkich chorób i sprawić, że będą się samodzielnie leczyć”

Despite the tremendous advances in medical technology, the health and physical fitness of the younger generation are getting worse and worse. Epidemic of obesity, diabetes, asthma, allergy, ADHD and many other diseases. It's better to prevent than cure, everyone knows, but few know how to do it. Children's Disease Book. Treatment with vitamins mead, introduces readers into the world of orthomolecular medicine. Encourages parents to take control of their own family and take care of her health every single day. You can not rely only on doctors and pharmaceutical companies in this regard, applying the youngest, non-medical drugs. As Dr. Andrew W. Saul writes, "I raised my children to adulthood and never gave them antibiotics." Parents will find answers to many of their questions in this book: What is the truth about vaccines and antibiotics? What are the ways to protect children from toxic environments? What is the healthiest diet for the baby? How to strengthen the immune system of the youngest to not sick? What about the most common health problems for children? What can we cure with high doses of vitamins and in which portions to use them? Dr. Andrew W. Saul and Dr. Ralph K. Campbell prove that vitamin C has antitoxic and antiviral effects, and is used in the treatment of pneumonia, mononucleosis, febrile illness, encephalitis, polio and many other diseases. Vitamin D, in turn, is an important regulator of immune responses and can be used to fight the flu. High doses of vitamins E and C prevent heart attacks and strokes and also reduce the risk of cardiovascular death by up to 50%. The authors refer to Linus Pauling, one of the pioneers of vitamin therapy, who wrote: "The human mind and body can be completely cleansed of all illnesses and made to heal themselves."

 


Andrew W. Saul

 


AN IMPORTANT NOTE:  This page is not in any way offered as prescription, diagnosis nor treatment for any disease, illness, infirmity or physical condition.  Any form of self-treatment or alternative health program necessarily must involve an individual's acceptance of some risk, and no one should assume otherwise.  Persons needing medical care should obtain it from a physician.  Consult your doctor before making any health decision.

Neither the author nor the webmaster has authorized the use of their names or the use of any material contained within in connection with the sale, promotion or advertising of any product or apparatus. Single-copy reproduction for individual, non-commercial use is permitted providing no alterations of content are made, and credit is given.


 

 

 

| Home | Order my Books | About the Author | Contact Us | Webmaster |